Privacyverklaring

INLEIDING

Carlsson Culture, hierna te noemen ‘wij, ons, of onze’, is een kapsalon die zich naar beste kunnen richt op uw haarverzorging en uw haarstyling. Wij zijn gevestigd aan Van Breestraat 98 in Amsterdam en ingeschreven in het register van de kamer van koophandel onder nummer 33271254

Carlsson Culture geeft veel om uw privacy en wij nemen dit serieus. Wij werken daarom met een privacy beleid. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de (mobiele) website en de daarop ontsloten dienstverlening van Carlsson Culture.

Met dit privacy beleid beschrijven wij:

 • Welke gegevens over u door ons worden verzameld;
 • Waar deze gegevens voor worden gebruikt;
 • Met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld;
 • Hoe wij uw gegevens opslaan en tegen misbruik beschermen;
 • Uw rechten met betrekking tot de u aan ons verstrekte informatie verwerken wij ook in dit beleidsdocument.

Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen via het e-mail adres dat onderin dit document is opgenomen.

 

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het goed kunnen functioneren van onze organisatie en (het verbeteren van) onze dienstverlening. Wij gaan met grootste mogelijke zorgvuldig om met de informatie die wij van u krijgen en/of over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. De op onze (mobiele) website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:

 • het inplannen van afspraken met u;
 • u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn in onze Salon;
 • het beantwoorden van uw vragen of het afhandelen van eventuele klachten;
 • het dienen van een gerechtvaardigd belang van onze Salon, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante producten en diensten;
 • klanttevredenheidsonderzoeken, we kunnen ook een andere partij vragen om dit voor ons te doen;
 • ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten;
 • ter verbetering van onze website;
 • het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Carlsson Culture verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens bij het invullen van een contactformulier op onze (mobiele) website zelf aan ons verstrekt.

Carlsson Culture kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam (website);
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer (website)
 • Uw e-mailadres (website)
 • Uw e-mail of IP-adres

Klantgegevens uit onze (gelimiteerde) historie met u:

 • Gemaakte afspraken
 • Behandelingen
 • Gekochte producten
 • Recepten
 • Kassabonnen

 

PERSOONSGEGEVENS VAN JONGEREN ONDER DE 16 JAAR

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het e-mail adres dat onderin dit document is vermeld. Dan verwijderen wij deze informatie.

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/ voogd. De ouders/ voogd kunnen hun toestemming intrekken, wij verwijderen dan de persoonsgegevens van het kind.

 

VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Wij zullen uw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om u de door uw gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.

Denk hierbij aan:

 • banken (als je anders dan contant betaalt)
 • boekhouder/accountant
 • de belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert)
 • Salonhub (de leverancier van software ten behoeve van afspraken- en kassasysteem)

Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij verstrekken nooit informatie aan derden voor commerciële doeleinden.

 

APPLICATIES, WEBSITES EN/OF DIENSTEN VAN DERDEN

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of diensten van derden die gelinkt zijn naar of van onze website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Ons privacy beleid is niet van toepassing wanneer u een (hyper)link gebruikt om van onze website naar een andere applicatie, website of dienst te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder de partijen die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan hun eigen regels en beleid. U gaat akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor derden die u toegang heeft gegeven tot uw gebruikers Inhoud. Wanneer u gebruik maakt van een applicatie, website of diensten van derden, en u deze derden toegang geeft tot uw gebruikers Inhoud, is dit voor eigen risico.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Carlsson Culture. Daarnaast is er een recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de ons beschikbare persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens bij ons doen. Wij vragen u er rekening mee te houden dan wij aanvullende informatie kunnen opvragen om uw identiteit te verifiëren.

 

KLACHTRECHT

Indien u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens dan hebt u het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

COOKIES

Onze salon gebruikt op haar website cookies. Wij verwijzen hiervoor naar ons cookiebeleid. Deze is voor u ter inzage beschikbaar gesteld op onze website. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Wij geven u de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de websites te delen via social media. Daarvoor kan je gebruik maken van de social media buttons. Als je op een van deze buttons klikt, word je doorverwezen naar de website van de betreffende social media partij. Zodra je doorklikt plaatsen zij cookies. Meer informatie over deze cookies vind je op hun eigen website: Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram.

 

COMMUNICATIE

Wij mogen uw informatie gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor u interessant kunnen zijn. Als u deze informatie wilt ontvangen, dient u zich hiervoor in te schrijven. Deze vraag en uw instemming vinden plaats in onze salonvestiging. Als u niet wil dat wij nog langer met u communiceren nadat u zich hebt ingeschreven, kunt u zich afmelden voor deze vorm van communicatie. Dit verzoek kan worden ingediend via het in het e-mail adres dat onderin dit privacy beleid is opgenomen of u kunt hier in de salon melding van maken.

 

ZEGGENSCHAPSWIJZIGING

Wanneer Carlsson Culture, of een deel daarvan, wordt verkocht, wordt overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website of in de salonvestiging zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in dit privacy beleid moeten opvolgen.

 

BEWAARTERMIJN

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Carlsson Culture persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met ons opnemen via het e-mail adres welke onderin dit document is vermeld.

 

WIJZIGINGEN

Carlsson Culture kan van tijd tot tijd dit privacy beleid aanpassen of actualiseren. Bijvoorbeeld indien de wetgeving wijzigt of de wijze van verwerking wordt aangepast. Waar nodig wordt dit privacy beleid daarmee in lijn gebracht. U wordt daarom geadviseerd om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van beleid treedt in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

 

CONTACTGEGEVENS

Al met al nemen wij de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Indien u overige vragen heeft over dit privacy beleid, dan kunt u contact opnemen met Carlsson Culture door een e-mail te sturen naar mail@carlssonculture.com. Wij zullen uw verzoek overeenkomstig dit privacy beleid in behandeling nemen.